REGULAMENTUL CONCURSULUI CĂRȚI PENTRU COPII  27.09.2021-02.10.2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul Concursului “Cărți pentru copii" (denumit în continuare “Concursul”) este Parent Zone SRL, cu sediul social in Str. Ion Lahovari, 87C8/21 Dumbrăveni, Ilfov, înregistrat la Registrul  Comertului sub nr. J40/12272/2021 și cod de înregistrare fiscală 44600830, reprezentată legal prin Laura Ion, în calitate de Director Cormercial, denumit în continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, prin afișarea acestuia pe site-ul Parentropolis, https://www.parentropolis.com/, și pe pagina oficială de Facebook , https://www.facebook.com/parentropolis/, fiind disponibil în format material oricărui solicitant în mod gratuit, trimitând o scrisoare la sediul din. Str Ion Lahovari, 87C8/21, Dumbrăveni, Ilfov.

Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adițional.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul RegulamentOficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul siteului http:// parentropolis.com / și/ sau a paginii https:// www.facebook.com/parentropolis/. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Pe perioada Concursului, Organizatorul va:

  • colecta de la participanți date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, date care vor fi ținute confidențiale;

Concursul poate fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau a modificării Regulamentului.
Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECȚIUNEA 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul „Cărți pentru copii” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe toată perioada Concursului, pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/parentropolis/.

Concursul se desfășoară în data de 27.09.2022–2.10.2022 (denumită în continuare “Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunoștință publică, pe siteul https://www.parentropolis.com/ și/ sau a paginii https://www.facebook.com/parentropolis/ ale Organizatorului.

Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.

Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 27.09.2022 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și accesează pagina de Facebook a Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”), exceptând concursurile care se adresează copiilor, aceștia fiind reprezentați/asistați de reprezentantul legal, conform legii, și care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru totul de acord, doresc să participe la Concurs respectând condițiile de participare.

Organizatoru își rezervă dreptul de a anunța câștigatorul concursului pe site-ul https://www.parentropolis.com/și/sau pe pagina https://www.facebook.com/parentropolis/.

Participanții pot câstiga doar o singură dată în cadrul aceluiași concurs, indiferent de perioada de desfășurare a acestuia. Dacă vor câștiga același concurs de mai multe ori, rămâne valabil doar primul premiu câștigat, restul fiind anulate de către organizator.

Desfășurarea campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toți participanții. Participarea în campaniile Organizatorului implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți Participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența, care nu au legătură cu concursul sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în campanii a utilizatorilor ce nu respectă cerințele Concursului. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul și prezentul Regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la Concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la Participant ca fiind adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Facebook aferentă Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

SECȚIUNEA 3. MECANISME

Concursul este marcat pe pagina de Facebook a Organizatorului printr-o postare dedicată sub denumirea “Cărți pentru copii”.

Pentru a se înscrie la acest Concurs, Participanții vor trebui să lase în secțiunea de comentarii la postarea aferentă Concursului de pe pagina de Facebook Parentropolis un răspuns la întrebarea din denumirea Concursului și să se inscrie în concurs folosind formularul pus la dispoziție pe website-ul www.parentropolis.com .

Concursul de desfășoară în perioada 27 Septembrie - 2 Octombrie 2022, prin intermediul paginii de Facebook Parentropolis (https://www.facebook.com/parentropolis ) și va oferi 1 premiu, oferite prin extragere prin intermediul website-ului www.random.org.

Orice persoană care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 2 de mai sus poate participa la Concursul organizat de Organizator.

După desemnarea câștigatorului și anunțarea acestuia pe site sau pe pagina de Facebook, acesta va fi contactat prin intermediul detaliilor de contact pe care le-a transmis Organizatorului și trebuie să confirme în termen de 48 de ore de la anunțarea acestuia, prin mesaj privat pe pagina de Facebook, pentru a accepta premiul și pentru a începe procesul de validare și acordare a premiului. În cazul în care câștigatorul anunțat nu trimite mesajul de acceptare în timpul menționat, acesta nu va fi considerat valid și decade din drepturile de câștigător, premiul fiind oferit următorului participant extras.

Atenție:
Persoanele care își fac mai multe conturi de utilizator pe Facebook, care participa de pe aceeași adresa IP și participă cu mai mult de 1 dintre ele în concurs, vor fi descalificate. Profilele acestora vor fi verificate pentru a vedea dacă există vreo tentativă de fraudă.

Câștigătorul trebuie să pună la dispoziția Organizatorului toate informațiile care pot duce procesul de validare la sfârșit – nume/ prenume, adresa e-mail.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

Premiile Concursului sunt în numar de 1 (unu) și constă în 2 cărți de citit pentru copii oferite de Parentropolis. Acest premiu va fi livrat câștigătoului de către Parentropolis.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și/sau produse și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani. În cazul în care nu poate fi validat niciun câștigător conform procedurilor detaliate în acest regulament sau în cazul în care câștigătorul desemnat refuză sau nu acceptă premiul (refuzul unui câștigător de a primi premiul însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuzul trebuie să fie manifestat în mod expres și neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, premiul rămânând la dispoziția Organizatorului. Un câștigător nu poate ceda unei alte persoane drepturile asupra premiului.

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, asigurărilor sociale și/sau de sănătate, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare.

Dacă un câștigător renunță la premiu sau nu întrunește condițiile de acordare a premiului specificate în Secțiunea 2 din prezentul regulament general de participare, el nu poate avea alte pretenții materiale sau morale, iar premiul rămâne la dispoziția Organizatorului.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un participant într-o campanie a Organizatorului să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească simultan condițiile prevăzute mai jos:
a) Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 2;
b) Să se înscrie în Concurs conform mecanismului prevăzut la Secțiunea 3;
c) Să-i pună la dispoziție Organizatorului datele de contact prevăzute în Secțiunea 1, în termenul prevăzut la Secțiunea 3;
d) Să ofere orice informații necesare Organizatorului în procesul de validare, menționate la Secțiunile 1 și 2;
e) Să răspundă e-mailului sau telefonului de la Organizator, pe adresa sau numărul furnizate de către câștigator, în vederea procesului de validare, în maxim 48 de ore.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator în calitate de operator de date cu caracter personal (denumit “Operator”) în vederea:

(i) organizării și desfășurării Concursului;
(ii) desemnării și validării Câștigătorilor;
(iii) atribuirii și livrării premiilor și
(iv) îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului Participantului și/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

Datele cu caracter personal ale Câștigătorului colectate în cadrul Concursului de către Operator vor fi dezvăluite Partenerului Operatorului – Cărturești Verona, în vederea acordării premiilor, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Parteneului obligatii similare.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și ale legislației interne în vigoare, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

Dreptul de a accesa informațiile – Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a obține de la Parent Zone SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a obține din partea Parent Zone SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Parent Zone SRL;
Parent Zone SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
datele trebuie șterse pentru respectare aunei obligații legale care revine Parent Zone SRL.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți primi datele dvs. personale pe care Parent Zone SRL le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

Dreptul la opoziție – Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către Parent Zone SRL. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilo rdvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

Dreptul de retragere a consimțământului – În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământu dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrare efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a vă opune deciziilor automate – Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

Dreptul de a depune plângere – În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare  nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parent Zone SRL, folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Informări.
De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În cadrul Parent Zone SRL se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.
O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la punctul de lucru al Parent Zone SRL. din Str. Ion Lahovari 87C8/21, Balotești, Ilfov sau prin email, la: relatiiclienti@parentropolis.com.

În plus, Parent Zone SRL a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect în legătură cu protecția datelor dvs., precum și orice reclamație pe care o aveți în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați secțiunea Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul nostru www.parentropolis.com

SECȚIUNEA 7. ÎNCETARE ÎN CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ

Fortă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1.351 alin (1) și (2) Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la concurs existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, oricare dintre părti poate înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecatorești române competente de la sediul organizatorului. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare împotriva celor implicați, în caz de tentativă de fraudare a concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului, partenerului, a concursuluis au a costurilor acestuia.

SECȚIUNEA 9. CLAUZE FINALE

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 precum și a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată și completată.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea concursului, cu condiția înștiintării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul www.parentropolis.com cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula concursul în situația în care intervin incidente tehnice sau de altă natură  insurmontabile în perioada desfășurării concursului sau înaintea începerii acestuia. Pentru aducerea la bună îndeplinire a obligațiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități. Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la nefuncționarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participanților. Totodată nu răspundem pentru eventuale disfuncționalități ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet sau alții asemenea.

Acest regulament este valabil și se aplica în perioada 27.09.2022 – 02.10.2022.

Organizator,

Parent Zone SRL

>